Vegetative provision of central hemodynamics and physical performance of middle distance sportswomen-runners

Authors

  • E. L. Mikhalyuk
  • S. N. Malahova
  • M. V. Didenko

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2014.1.25963

Keywords:

middle distance women-runners, heart rate, central hemodynamics, physical performance, correlation

Abstract

Aims. To determine the autonomic provision of the central hemodynamics and physical performance in middle distance sportswomen-runners.

Methods and results. A comprehensive survey of 34 sportswomen-sprinters, qualifications from II-III level to the IMS, was carried out. For the analysis of vegetative cardiovascular regulation mathematical methods of HRV were used. In middle distance sportswomen-runners with qualifications of MS-IMS parasympathetic link of autonomic nervous system, hypokinetic types of circulation, large quantities of physical performance and index of functional state prevail compared with sportswomen-runners with qualifications of CMS, I-st, II-nd and III-rd level.

Conclusion. Correlation analysis showed a significant interconnection, indicating that the optimal vegetative providing of training process of middle distance runners is accompanied by hypokinetic TC and high digits of PWC170/kg and IFS.

References

Belocerkovskij, Z. B. (2005) E`rgometricheskie i kardiologicheskie kriterii fi zicheskoj rabotosposobnosti u sportsmenov [Ergometric and cardiac criteria of physical performance in athletes]. Moscow: Sovetskij sport [in Russian].

Bobrovnik, V. I. & Kozlova, E. K. (2013) Aktual’nye problemy sovremennykh nauchnykh issledovanij v legkoj atletike [Actual problems of modern scientifi c research in athletics] Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport, 112(1), 49–54. [in Ukrainian].

Lysenko, A. M. (2013) Fizychna pratsezdatnist ta osoblyvosti reaktsii kardiorespiatornoi systemy pry aerobnych fi zychnykh navantazhenniakh u sportsmeniv vysokoho klasu [Physical performance and features of the cardiorespiratory responses during aerobic physical activity in high-class athletes] Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport, 112(1), 189–193.[in Ukrainian].

Lysenko, E. (2000) Osobennosti realizacii maksimal’nykh ae`robnykh vozmozhnostej kvalifi cirovannykh sportsmenov, specializiruyushhikhsya v bege na razlichnye distancii [Features of the maximal aerobic capacity of the qualifi ed athletes specializing in running at various distances] Nauka v olimpijskom sporte, 2, 89–94. [in Ukrainian].

Mishhenko, V. S. (2005) E`rgometricheskie testy i kriterii integral’noj ocenki vynoslivosti [Ergometric tests and criteria for evaluation of the integrated endurance]. Sportyvna medytsyna, 1, 42–52. [in Ukrainian].

Mikhaliuk, Ye. L., Syvolap, V. V. & Tkalich, I. V. (2008) Patent for useful model № 36013 «Method for assessment of the functional state of the body of persons engaged in physical culture and sport». IPC (2006) A61V5/00. 10.10.2008. Bull. No 19.

Rybalchenko, T. P. (2013) Sovershenstvovanie special’noj fizicheskoj i tekhnicheskoj podgotovki kvalifi cirovannykh begunov na srednie distancii i ikh vliyanie na sorevnovatel’nyj rezul’tat [Improving special physical and technical training of qualified middle distance runners and their impact on competition results] Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport, 112(1), 207–209. [in Ukrainian].

Karpman, V. L., Belocerkovskij, Z. B. & Gudkov, I. V. (1988) Testirovanie v sportivnoj medicine [Testing in sports medicine]. Moscow: FIS. [in Russian].

How to Cite

1.
Mikhalyuk EL, Malahova SN, Didenko MV. Vegetative provision of central hemodynamics and physical performance of middle distance sportswomen-runners. Pathologia [Internet]. 2014Jun.18 [cited 2024Mar.2];(1). Available from: http://pat.zsmu.edu.ua/article/view/25963

Issue

Section

Original research