(1)
Yakovtsova, I. I.; Cheverda, V. M.; Dolhaia, O. V.; Yakymenko, A. S.; Ivakhno, I. V. Tumor Budding As a Prognostic Criterion of Colorectal Cancer. Pathologia 2021, 18, 346-351.