(1)
Shulyatnikova, T. V.; Tumanskiy, V. O. Immunohistochemical Study of the Brain Glutamine Synthetase Expression in the Rat Septic Model. Pathologia 2022, 19, 47-52.