Shulyatnikova, T. V., & Tumanskiy, V. O. (2022). Immunohistochemical study of the brain glutamine synthetase expression in the rat septic model. Pathologia, 19(1), 47–52. https://doi.org/10.14739/2310-1237.2022.1.251248