Shulyatnikova, T. V., and V. O. Tumanskiy. 2022. “Immunohistochemical Study of the Brain Glutamine Synthetase Expression in the Rat Septic Model”. Pathologia 19 (1):47-52. https://doi.org/10.14739/2310-1237.2022.1.251248.