[1]
T. V. Shulyatnikova and V. O. Tumanskiy, “Immunohistochemical study of the brain glutamine synthetase expression in the rat septic model”, Pathologia, vol. 19, no. 1, pp. 47–52, Apr. 2022.