Shulyatnikova, T. V., and V. O. Tumanskiy. “Immunohistochemical Study of the Brain Glutamine Synthetase Expression in the Rat Septic Model”. Pathologia, vol. 19, no. 1, Apr. 2022, pp. 47-52, doi:10.14739/2310-1237.2022.1.251248.