Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР НА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ

  м. Запоріжжя                                                                                         _______________ 20___ р.

  Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, як засновник та видавець журналів «Запорізький медичний журнал», «Патологія», «Сучасні медичні технології» та «Актуальні  питання  фармацевтичної і медичної науки та практики» (далі – «Видавець») в особі ректора ЗДМФУ професора Ю. М. Колесника, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Автор(и)


  _________________________________________________________________________________________________________________________________________
  (Прізвище, ім’я, по-батькові автора(ів)

  (далі – «Автор», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», підписали цей Договір (майнове виключне право, про наступне:

  1. Автор(и) безоплатно надають Видавцю виключну ліцензію на друк та використання письмового твору (далі «Стаття»)______________________________________________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________
  в тому числі права дозволяти або забороняти використання Статті або її частини третіми особами у будь-якій формі і будь-якими способами.

  2. З моменту підписання цього договору (за умови прийняття Статті «до друку» Видавцеві належить право оприлюднити, редагувати, адаптувати і модифікувати, перекладати на іншу мову, видавати, а також розповсюджувати Статтю необмеженим накладому будь-якому вигляді та форматі на різних носіях інформації і будь-якими способами.

  3. Ліцензія на використання Статті надається Видавцю на весь термін дії авторського права на зазначену вище Статтю і має силу на території всіх країн світу.

  4. Виконавець набуває право субліцензувати права, отримані за цим Договором, іншим установам та особам.

  5. Всі копії статті, як паперові, так і електронні (включаючи CD, DVD та інші електронні засоби масової інформації, Інтернет і інші мережі передачі даних і бази даних), мають містити інформацію про авторські права Видавця і повне бібліографічне посилання на Статтю.

  6. У разі, якщо рукопис Статті не буде прийнято до друку протягом 18 місяців (про що Автору буде повідомлено в письмовій формі) або відкликано Автором до прийняття статті «до друку», цей Договір втрачає силу і анулюється, а авторські права повертаються Автору.

  7. Видавець підтверджує збереження за Авторомнаступних прав:

  – авторське немайнове право згідно з чинним законодавством України;

  – патентні права, права на торгівельні марки і права на будь-які процеси, речовини, матеріали та методи, описані у Статті;

  – права на виготовлення різних копій, зокрема електронних, винятково для власного використання або колегами Автора за умови, що копії Статті не будуть використані ним для продажу та для систематичного розповсюдження;

  – права наступного використання Автором всієї Статті або будь-яких її частин в оглядах, дисертаційних роботах, книгах, лекціях.

  8. Автор гарантує, що Стаття не була раніше надрукована і не буде надрукована будь-де до її публікації Видавцем, а також те, що авторські права на її публікаціюне передавались іншим Видавництвам.

  9. Автор гарантує, що Стаття є оригінальною роботою Автора і не є копією будь-якої іншої роботи. Автор гарантує, що ним одержано всі необхідні дозволи на використання матеріалів у своїй Статті, що охороняється авторським правом.

  10. Автор гарантує, що використання Видавцем авторських прав, набутих внаслідок цього Договору, не спричинить порушення авторських прав будь-яких осіб або організацій, а також не призведе до розголошення секретних або конфіденційних відомостей.

  11. Видавець має право встановлювати правила (умови) прийому та опублікування матеріалів Журналу. Редколегії журналу належить виключне право відбору та/або відхилення матеріалів, що надсилаються до редакції з метою їх опублікування. Рукопис, що спрямовується Автором (Співавторами) до редакції, поверненню не підлягає. Листування щодо відхилення статті редколегією Журналу не підтримує.Видавець не несе відповідальність за неправдиву інформацію надану авторами.

  12. Договір є чинним з дати його підписання Сторонами та укладається на термін чинності авторського права на Статтю. Відносини, що неврегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

  13. Автори виключно для цілей виконання даного договору надають для внутрішнього користування Видавця згоду на обробку та використання зазначених у цьому Договорі персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних». Усі положення цього Закону роз’яснені Видавцем Автору.

  14. Всі доповнення, додатки, акти складаються Сторонами в письмовому вигляді і підписуються вповноваженими представниками Сторін.

  15.Цей Договір складено у двох примірниках українською мовою, тексти яких ідентичні, по одному для кожної зі сторін.


  Підписи Сторін:

  Автор

  П.І.Б. ________________________________
  _______________________________________

  Адреса: ______________________________
  ________________________________________

  Тел. ____________ E-mail: ________________

  Підпис __________________________________
  ___________________________________________
  __________________________________________

  Видавець

  Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
  пр. Маяковського, 26, 69035, м. Запоріжжя
  Тел.. (061) 233-02-34
  E-mail: med.jur@zsmu.zp.ua

   

  Ректор Запорізького державного медико-фармацевтичного університету,
  професор Ю.М. Колесник

  Підпис _______________

   

 • Авторська декларація про оригінальність статті і відсутність плагіату  Я (ми), _____________________________, підтверджую, що подана мною (нами) наукова праця "________________________________________________________________________________________________________________________" є оригінальною роботою і не є копією будь-якої іншої роботи, не була раніше надрукована і не містить плагіату. Якщо використовувались роботи та/або слова інших авторів, то це відповідним чином процитовано або зазначено в посиланнях.


  Автор несе відповідальність за неправомірне використання об'єктів інтелектуальної власності та об'єктів авторського права в повному обсязі у відповідності з діючим законодавством.

  "___"__________ 202_р. Підпис (підписи):

 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Author Guidelines

Procedures for Ensuring the Originality of Papers Published in the Journal

 All materials submitted for publication in the journal are reviewed by two independent reviewers who assess both the content and the originality of the work.

All submitted articles must be accompanied by the authors' declaration that the work has not been submitted to any other journal and has not previously been published.

By submitting an article to this journal the authors accept that it will be screened for plagiarism. All detected cases of scientific misconduct will be disclosed, including notification of the appropriate institutions.

 Any verbatim quotes from other articles must be enclosed in quotation marks and explicitly attributed to the original sources.

The editorial board’s final evaluation of each article is based in part on criteria developed by the Committee on Publication Ethics.

Procedure for Submission

Instructions for authors

 Requirements to publications in Journal “Pathologia”

Editorial board accepts works in Ukrainian or English, never published before and not submitted to other periodicals, according to the main headings of the journal:

 • review articles and lectures on modern concepts of medicine and pathology;
 • original experimental, pathomorphological and clinical studies on various aspects of human pathology and modern medicine;
 • modern technologies of diagnostics and treatment;
 • new original methods of scientific researches;
 • controversial aspects of pathology and other branches of modern medicine;
 • unique observations from practice;
 • for medical practitioners;
 • reviews of monographs and textbooks;
 • Information about scientific forums, congresses, symposia and conferences;
 • significant dates, anniversaries, and the pages of history.

Articles, which have been already published in other editions or were submitted for publication to some editions at the same time, as well as the works which are a remake of the articles published before and do not contain new scientific material or new scientific comprehension of already known material are not submitted.

All the articles are reviewed anonymously by experienced specialists of the editorial board and the editorial council of the journal and involved experts from other countries. Published articles and extended abstracts in English are open to public access on the WEB-site of the journal; qualitative parameters of articles, transliterated list of references and extended abstracts in English are analyzed by international scientometrical and bibliographic databases. Copies of articles in PDF format are posted on the site of Vernadsky National Library of Ukraine, abstracts are published in refereed Ukrainian journal "Dzherelo".

 

І. Requirements to the volume, format, structure and content of the articles

Manuscripts of articles and accompanying materials are accepted on paper and in electronic form via email at the same time.

Manuscript format. The text is printed with 1.5-spacing throughout the text on a standard paper (A4 size; width of fields: on the left, above and below –2 cm, on the right —1 cm) in Times New Roman 14 points. The page of the text should contain no more than 30 lines.

The language of the articles is Ukrainian and English.

Original articles structure:

The material of the article should be placed in the following order:

 • Header of the article

– UDC index,
– initials and the last name of the author (authors),
– title of the article (no more than 150 signs), without the use of abbreviations (except common ones, such as DNA, RNA, ATP),
– a complete name of the establishment (establishments) where the work was done, city, country (if the authors are from different establishments, the author's name and the name of his establishment are denoted by numbers 1, 2,3),
– two abstracts — in Ukrainian and English 250-300 words after the following scheme: title of the article, initials and the last name of author (authors), text of the abstract with the main research results: Aim, Materials and methods, Results, Conclusions; Key words.

 • Introduction (current state and actuality of the problem, its unsolved aspects)
 • Aim of the research
 • Materials and methods of the research (principle of selection and quantitative characteristics of material for research and distribution of research objects into groups, description of applied methods of experimental, pathomorphological, clinical research and methods of statistical analysis of quantitative research results)
 • Research results (results should not repeat previously published data, reference to previous publications of the author is recommended); medical terms are given according to anatomical, histological nomenclature and ICD-10, physical quantities and units – in The International System of Units (SI), abbreviations of words and word combinations are given according to DSTU 3582-97 and GOST 7.12-93.; description of the results is accompanied by tables, diagrams, graphs, and microphotographs;
 • Discussion (in the discussion obtained results are compared with similar and different results of other authors, the possible causes of results discrepancy are explained).
 • Conclusions (they are given in numbered paragraphs; they follow from the results of the executed research and solve the aim of the research).
 • Perspectives of subsequent scientific research, it is desirable submit them in the last paragraph of the article.
 • Conflicts of interest declaration
 • References (in two variants).  

The references must contain the list of works for the last 5 years, for review – for the last 2 years. In the original works, no less than 15 sources are quoted, and in the reviews – up to 30. Every work in the literature list should be referred to in the manuscript. The literature in the list is ordered according to reference to it in the text of the article, which is given in the square brackets. All sources must be unique (one source is mentioned only once in the bibliography).

A numbered references list is given after the main text of the article with a subtitle “References.” References list should be formatted according to the requirements of the globally accepted style Vancouver. 

The International System of Units (SI) should be used in the articles.

Figures and signatures to them are made separately. On the back side of every figure by a lead pencil one should indicate its number and title of the articles, and if necessary to note the top and bottom.

The tables (no more than three) should be placed on separate pages, be numbered and titled. The information given in tables and figures must not be duplicated.

Color microphotographs and images for publication on the colored inserts in the journal "Pathologia" are submitted electronically by separate JPEG or TIFF files (sized not less than 10 × 15 cm, not less than 300 dpi, without editing in Adobe Photoshop).

In the name of the file author's last name and number of figure must be noted (eg, author_fig_1a.tif). 

 • Information about authors and address for correspondence. In the end of the article information about the authors is attached in Ukrainian and in English (in paper copy – on a separate page): the last name, name and patronymic (in a full form), academic title, academic degree, place of work, occupation, ORCID ID, address for correspondence, phone number ,e-mail address. 

ІІ. REQUIREMENTS FOR illustrative material

All the illustrative material is described and interpreted in the text of the work.

Color microphotographs and color figures (color model CMYK, no more than eight) are submitted in electronic form by separate files in JPEG or TIFF format with resolution of 300-600 dpi, (without editing in Adobe Photoshop).

Semitone microphotographs in 300 dpi Gray Scale (256 gradations of gray) are also accepted. Microphotographs sent only on paper are not accepted. Microphotographs captions are submitted in doc format in a separate file and a separate sheet.

Graphic stroke material (figures) should be submitted in separate files of the XLS, WMF, AI or EPS formats with resolution of 600 dpi B&W. 

Graphs should have axis titles with units, legends, confidence intervals, designations of statistical significance and differences between groups.

Tables must contain a short name without abbreviations. In subheadings of columns and rows the method and measurement units are specified, where it is necessary.

All notes and explanatory inscriptions should be placed not in the headlines, but in the captions under tables and graphs. To denote the significance of differences symbols * † ‡ † ‡ § ¦ ¶, should be used under tables and graphs explaining their meaning in the caption.

 

ІІІ. Accompanying documents

For publication of an article, lecture and other materials the following documents are sent to the editorial board of jornal"Pathologia":

 • letter of the chief on the letterhead of the institution, or letter of the chief vised with the round seal of institution.
 • the expert inference, that authorizes the open publication
 • printed copy of an article marked "for publication" on the title page should be submitted to editorial, signed by all the authors. By their signatures the authors guarantee that experimental and clinical researches have been executed according to the International ethical norms of scientific researches, and also they give the publisher a right for publication of the article in the Journal, placing it and its materials on the Journal’s site and in other sources. If used in the article materials are intellectual property of some organizations and have not been published before, an author should get permission for their publication from each of these organizations and send it together with the article.

The publication of materials in the journal requires payment. Publication of photos on colored inserts is available for an additional payment. Payment is made after positive review of articles and approval of them to printing, about which the authors are informed additionally.

 ІV. Rewievs

Scientific articles are reviewed anonymously by experienced specialists of the editorial board and the editorial council of the journal or involved experts from other countries. The reviewers estimate actuality,modern methodical level, reliability and scientific novelty of the results, and correspondence of the article design to the editorial requirements. If the reviewer recommends to correct or complete the article, the editorial staff sends the anonymous review text to the author for inserting proper changes in. The date of article’s coming to the Journal is the day when editorial office receives the final variant of the text. The Journal reserves the right for editorial correcting, which does not distort its contents. The final decision about the publication of the article and its terms is made by the editorial board. After approval of the article publication the editorial staff informs the author about it.

The rejected articles are not returned and are not resubmitted.

Originals of the articles and reviews are kept in the editorial during 1 year.

 

Editorial Office

PATHOLOGIA

Zaporizhzhia State Medical University

69035, Mayakovsky avenue 26, Zaporizhzhia, Ukraine

E-mail: med.jur@zsmu.zp.ua, izdatotdel@ukr.net

Privacy Statement

Confidentiality

During the review process, the Editorial Board of  PATOLOGIA adheres to the "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication" approved by the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE.org), its provisions concerning authors' and reviewers' confidentiality being cited below.

 

Manuscripts must be reviewed with due respect for authors' confidentiality. In submitting their manuscripts for review, authors entrust editors with the results of their scientific work and creative effort, on which their reputation and career may depend. Authors' rights may be violated by disclosure of the confidential details of the review of their manuscript. Reviewers also have rights to confidentiality, which must be respected by the editor. Confidentiality may have to be breached if dishonesty or fraud is alleged but otherwise must be honored.

Editors must not disclose information about manuscripts (including their receipt, content, status in the reviewing process, criticism by reviewers, or ultimate fate) to anyone other than the authors and reviewers. This includes requests to use the materials for legal proceedings.

Editors must make clear to their reviewers that manuscripts sent for review are privileged communications and are the private property of the authors. Therefore, reviewers and members of the editorial staff must respect the authors' rights by not publicly discussing the authors' work or appropriating their ideas before the manuscript is published. Reviewers must not be allowed to make copies of the manuscript for their files and must be prohibited from sharing it with others, except with the permission of the editor. Reviewers should return or destroy copies of manuscripts after submitting reviews. Editors should not keep copies of rejected manuscripts.

Reviewer comments should not be published or otherwise made public without permission of the reviewer, author, and editor.

Opinions differ on whether reviewers should remain anonymous. Authors should consult the information for authors of the journal they have chosen to learn whether the reviews are anonymous. When comments are not signed the reviewers' identity must not be revealed to the author or anyone else without the reviewer's permission.