DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2012.1.15535

Динаміка систолічних функціональних показників серця і систолічна міжшлуночкова взаємодія у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного ґенезу залежно від функціонального класу

V. V. Syvolap, N. V. Tumanskaya

Анотація


Досліджено особливості змін систолічних функціональних показників правих відділів серця і міжшлуночкову систолічну взаємодію залежно від функціонального класу серцевої недостатності ішемічного ґенезу у 111 хворих на хронічну серцеву недостатність I–IV функціонального класу. У хворих на ХСН І–ІІІ функціонального класу кореляційних зв’язків між показниками систолічної функції лівого та правого шлуночків не виявлено. У хворих на ХСН ІV функціонального класу показники систолічної функції лівого та правого шлуночків змінюються односпрямовано, зниження систолічної функції лівого шлуночка супроводжується аналогічними змінами у правому.

Ключові слова


систолічна функція; транспульмональний потік; фракція викиду; функціональний клас серцевої недостатності ішемічного ґенезу

Повний текст:

PDF

Посилання


Воронков Л.Г. Хроническая сердечная недостаточность: механизмы, стандарты диагностики и лечения / Л.Г. Воронков, В.Н. Коваленко, Д.В. Рябенко. – К., 1999. – 128 с.

Гейченко В.П. Эндотелиальная дисфункция при сердечной недостаточности с сохраненной систолической функцией и ее коррекция препаратом метаболического ряда милдронатом / В.П. Гейченко, А.В. Курята, О.В. Мужчиль // Рос. мед. журн. – 2005. – №4. – С. 68–72.

Горбась І.М. Епідеміологічні аспекти хронічної серцевої недостатності у дорослого населення України / І.М. Горбась, Л.Г. Воронков // Укр. кардіол. журн. – 2008. – №4. – С. 8–13.

Жарінов О. Й. Первинна профілактика серцевої недостатності / О. Й. Жарінов // Серцева недостатність. – 2009. – № 1. – С. 41–46.

Жаринов О.Й. Геометрическое ремоделирование и диастолическое наполнение желудочков сердца у больных с эcсенциальной гипертензией / Жаринов О.Й., Орищин H.Д., Салам Сааид // Укр. кардиол. журнал. – 1999. – №3. – С. 25–29.

Показники кровообігу у хворих серцевою недостатністю, обумовленою ІХС / В.І. Кошля, І.П. Врабіє, Н.П. Склярова, О.В. Кошля // Тез. докл. науч.-практ.конф. «Санаторно-курортное лечение заболеваний органов кровообращения. – Партенит, 2006. – В.7. – С. 61.

Рекомендації Української асоціації кардіологів з діагностики, лікування та профілактики хронічної серцевої недостатності у дорослих / Под pед. Л.Г. Воронков. – К.: Четверта хвиля, 2006. – 44 с.

Рудик Б.І. Вибрані лекції з кардіології / Б.І. Рудик. – 3-е вид., допов. і переробл. – Т.: ТДМУ; Укрмедкнига, 2005. – 515 с.

Червонописька О.М. Формування діастолічної та систолічної дисфункції лівого і правого шлуночків серця на ранніх стадіях серцевої недостатності ішемічного та запального ґенезу / О.М. Червонописька // Укр. кардіол. журн. – 2004. – №2. – С. 53–57.

Abraham W.T. Cardiac Resynchronisation for Heart Failure / Abraham W.T., Fisher W.G., Smith A.L. et al. // N. Engl. J. Med. – 2004. – Vol. 346. – Р. 1845–1853.

McMurray J. The burden of heart failure / J. McMurray, S. Stewart // Europ. Heart. J. Suppl. – 2002. – Vol. 4, suppl. D. – P. D50–D58.

The Task Force of the Working Group on Heart Failure of the European Society of Cardiology. ESC Guidelines of the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008. // European Heart Journal. – doi: 10.1093/eurheartj/ehn309.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет