DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2012.1.15843

Морфологічні й імуногістохімічні особливості онкомаркерів у плацентарному бар’єрі

T. D. Zadorozhnaya, V. V. Podolsky, O. I. Eshchenko

Анотація


Гістологічно й електронномікроскопічно в 47% спостережень відзначено розлади мікроциркуляції з крововиливами і
надмірним відкладанням позаворсинчастого фібриноїду з наявністю пікнозу й поліморфізму ядер. У 1 групі досліджень у
І триместрі в структурах плацентарного бар’єра відзначено виразну експресію маркера проліферації (Ki-67), протеїна p53 і зменшення цих маркерів у ІІІ триместрі, що підтверджується показниками індексу проліферації та зумовлено регулюючим впливом цих факторів на процеси росту, розвитку, диференціювання і клітинної смерті в структурах плацентарного бар’єра в динаміці вагітності. У 2 групі виразну експресію Ki-67 відзначено в ядрах цитотрофобласта, менш виразну – в клітинах строми й ендотелію, що підтверджується достовірним збільшенням проліферативного індексу, експресія р53 мала вогнищевий
характер у ядрах позаворсинчастого і ворсинчастого трофобласта у порівнянні з негативною у групі контролю. Спостережено, що СЕА в 1 групі дослідження виявив слідову реакцію в цитотрофобласті в ранні терміни гестації (І триместр) і не виявлявся в ІІІ триместрі вагітності; в 2 групі в ІІІ триместрі спостережено виразну імунореактивність СЕА в цитоплазмі стромальних клітинних елементів (клітинах Кащенко-Гофбауера, фібробластах).

 


Ключові слова


плацента; онкомаркери

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Rebeca N. Baergen Manual of Pathology of the Human Placenta / Rebeca N. Baergen. – NY: Springer, 2005. – 520 p.

Benirschke K. Pathology of the Human Placenta / Kurt Benirschke, Peter Kaufmann, Rebecca N. Baergen. – Springer-Verlag New York Inc., 2006. – 1070 р.

Аничков Н.М. Биологая опухолевого роста (молекулярпо-медицинскне аспекты) / Аничков Н.М., Кветной И.М., Коновалов С. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2004. – 224 с.

Биология маркеров рака и беременность / Винницький В.Б., Мосиенко М.Д., Глинський Г.В. и др. – Киев: Наук. думка, 1990. – 259 с.

Владимирская К.Б. Апоптоз и его роль в развитии опухолевого роста / Владимирская К.Б., Масчан А.А., Румянцев А.Г. // Гематол. и трансфузиология. – 1997. – №5. – С. 4–9.

Archakova T. Cytokeratin and CEA expression in villous chorion / Archakova T., Zadorozhna T. // Placenta. – 2009. – V. 30. – A.1–A.111.

Podolsky V. Immunohistochemical peculiarities of placental barrier by physiological pregnancy / V. Podolsky, Т. Zadorozhna, O. Eshenko, T. Archakova // Experimental oncology. – 2010. – V. 32. – Р. 101–108.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет