№ 3 (2015)

Вересень-грудень, 2015

Зміст

Огляди

Cучасний погляд на ідею використання гамма-аміномасляної кислоти та її метаболіта для відновлення моторної функції PDF
А. G. Rodinskij, Т. V. Dемchenko, A. V. Моzgunov, К. V. Pysarevska

Оригінальні дослідження

Стан системи гемомікроциркуляції та предикторні властивості показників, що її характеризують, у хворих на гіпертензивну нефропатію PDF
I. M. Fushtey, О. О. Tokarenko
Показники артеріального тиску за даними його добового моніторування у хворих на паратравматичну екзему похилого віку із супутніми варикозною та гіпертонічною хворобами PDF
Ahmad Mohammadamin Ahmad Baninaser
Особливості експрессії конститутивних ізоформ синтази оксиду азоту в паравентрикулярному та супраоптичному ядрах гіпоталамусу при артеріальній гіпертензії різного генезу PDF
Yu. M. Kolesnyk, O. V. Hancheva, N. V. Kuzo
Співвідношення кровотоку в печінковій і селезінковій артеріях у хворих із різними формами портальної гіпертензії PDF (Русский)
A. S. Tugushev, N. V. Tumanskaya, Ye. S. Barskaya, Ye. G. Nordio, I. P. Djos
Взаємозв’язок змін маркерів системного запалення та ендотеліальної дисфункції з клінічним перебігом ішемічної хвороби серця після перенесеної негоспітальної пневмонії PDF
N. S. Mykhailovska, T. O. Kulynych
Оцінка кардіоваскулярного ризику у пацієнтів із подагрою та неалкогольною жировою хворобою печінки PDF
S. I. Smiyan, S. V. Danchak
Особливості депонування різновалентного заліза (Fe2 + та Fe3 +) у печінці при алкогольному та неалкогольному стеатогепатиті PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, S. V. Fen'
Ультраструктурна організація ендотеліоцитів печінки за умов корекції стеатозу новою біологічно активною сполукою Ангіолін PDF
K. V. Pivtorak, I. A. Mazur, M. A. Voloshyn
Порівняльний аналіз імуногістохімічних параметрів первинного раку печінки і метастазів у печінку злоякісних пухлин солідно-трабекулярної та тубулярно-залозистої структури в пункційних трепанобіоптатах PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, M. D. Zubko, V. G. Maksimenko
Епідеміологія раку товстого кишечника в умовах великого промислового міста PDF
M. A. Shishkin, V. O. Kabachenko
Експресія маркерів CD34, DOG1, S100 у CD117-негативних і CD117-позитивних гастроінтестинальних стромальних пухлинах із різним потенціалом злоякісності та клініко-морфологічними характеристиками PDF
V. R. Skorik
Імуногістохімічна характеристика експресії матриксної металопротеїнази - 9 (ММР-9) та її тканинного інгібітора TIMP-1 в інвазивній ендометріоїдній аденокарциномі матки PDF (Русский)
A. V. Chepets
Значення циркулюючого N-термінального фрагмента мозкового натрійуретичного пептиду у прогнозуванні кардіоваскулярних подій у пацієнтів із неходжкінською лімфомою в ремісії PDF (Русский)
B. B. Samura
Патоморфологія оболон головного мозку щурів при експериментальному субарахноїдальному крововиливі PDF
A. M. Netlyukh
Морфологічні особливості жирової тканини сальника та підшкірної жирової клітковини в осіб із нормальним індексом маси тіла PDF
K. M. Mylytsya, I. V. Sorokina, M. S. Myroshnychenko, O. M. Pliten